Podmienky používania webovej stránky

od | 15 mar 2023

Vitaj na stránke www.fintechbox.sk. Prístup k tejto webovej lokalite, jej používanie a informácie obsiahnuté na tomto informačnom portáli podliehajú podmienkam uvedeným nižšie. Pozorne si prečítaj tieto informácie. Používaním tejto webovej stránky súhlasíš s dodržiavaním týchto podmienok a budeš nimi viazaný.

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Ivy Way, s.r.o. Platné od 1.1.2023.

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie internetových stránok s doménou www.fintechbox.sk (ďalej len „Stránka“) tretími osobami a oboznamujú Používateľa o našom vzťahu s fintech spoločnosťami (ďalej len „Partnermi”), s ktorými spolupracujeme.

Prevádzkovateľom Stránok je spoločnosť Ivy Way, s.r.o. so sídlom Lomnická 6756/14 080 05 Prešov, IČO: 51857260, Register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 36739/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré používajú Stránky (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Stránky sú určené pre Používateľov, ktorí majú sídlo alebo pobyt v krajine Európskej Únie, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Stránky sú určené pre Používateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Akékoľvek iné použitie Stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.

Obsah stránok

Prevádzkovateľ Stránky neposkytuje finančné služby, iba ľudí informuje o ponuke moderných finančných produktov na európskom trhu a na svojej Stránke Používateľovi umožňuje hodnotiť fintech spoločnosti. S niektorými Partnermi uzavrel partnerstvo. Kúpou služby Partnera cez odkazy na Stránke môže Prevádzkovateľ dostať malú províziu, ktorá Používateľa nič nestojí. Recenzie Prevádzkovateľa na služby Partnerov sú transparentné a nezávislé, bez ohľadu na to, či so spoločnosťou má partnerstvo alebo nie.

Obsah Stránok má výlučne informatívny charakter. Informácie na Stránkach boli získané z rôznych zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé (vrátane webových stránok Partnerov a vlastnej skúsenosti).

Autorské práva a ochranné známky

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.

Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, grafiky, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach.

Názvy produktov, logá a ochranné známky Partnerov, na ktoré sa odkazuje na tejto Stránke, sú majetkom Partnerov.

Výlučenie zodpovednosti a záruk

Informácie zverejnené na informačnej platforme www.fitnechbox.sk nie sú odporúčaním ani nabádaním na používanie akejkoľvek služby. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť (vrátane prípadov nedbanlivosti) za stratu alebo škodu, vrátane priamych a nepriamych následných škôd, ktoré môžu vyplynúť z prístupu alebo akéhokoľvek druhu použitia informácií a názorov zverejnených na týchto webových stránkach alebo poskytnutých odkazoch.

Vylúčenie zodpovednosti za chyby na Stránkach

Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky. Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť. Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok. Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach. Stránka Prevádzkovateľa by sa nemala používať ako náhrada skutočných informácií o cenách a službách Partnerov, ktoré Používateľ nájde priamo na webových stránkach Partnerov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.

Vylúčenie zodpovednosti za obsah tretích strán

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľ nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ Stránok si je vedomý práv a povinností o ochrane osobných údajov Používateľov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Používateľ poskytuje svoje informácie na Stránke Prevádzkovateľovi dobrovoľne. Údaje, ktoré Používateľ poskytne pri používaní Stránok, Ivy Way, s.r.o. nebude spracovávať mimo účel stanovený v týchto Podmienkach. Údaje nebude odovzdávať bez súhlasu Používateľa ďalšej osobe s výnimkou prípadov stanovených v dokumente o Ochrane osobných údajov. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa Nariadenia EÚ.

Celé znenie dokumentu Ochrana osobných údajov, vrátane informácií o používaní súborov Cookies, si môžete prečítať v tomto dokumente.

Odber noviniek

V súlade s ustanovením §3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení, registrovaný Používateľ udelil Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním noviniek, informácií,
marketingových materiálov, obchodných ponúk našich partnerov formou elektronickej pošty Prevádzkovateľa. Používateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.

Zodpovednou osobou je spoločnosť Ivy Way, s.r.o. – konateľ Ivana Štefková, e-mail: info@fintechbox.sk.

Tieto Podmienky boli naposledy zmenené 1.1.2023.

V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto stránky a ďalej ich nepoužívajte.